องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
งานบริการภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
งานกิจกรรมภายใน
 
รายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม อบต.บ้านเพชร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ อบต.บ้านเพชร
การบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปี พ.ศ. 2555  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   มีบริการที่เป็นเลิศ  ทันสมัย  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสถานที่พักผ่อนของคนเมืองและชนบท  ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร

พันธกิจ  (Mission)

1. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดของงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. สนับสนุนส่งเสริมการจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา

3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ภายในองค์กร

4. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกหมู่บ้าน

5. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการลงทุน

6. สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และมีความทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

7. สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิถีชิวิตแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. สนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ และการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนในระยะยาว

เป้าประสงค์  (Goals)

1. เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดของงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

3. เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ภายในองค์กร

4. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกหมู่บ้าน

5. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการลงทุน

6. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และมีความทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

7. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิถีชิวิตแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ และการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุนในระยะยาว

ค่านิยม  (Values)

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และเอื้ออาทรต่อกัน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง