วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๔ บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ ๕ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ บ้านเพชร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมายานพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งประจำหน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมายานพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งประจำหน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ ๔ บ้านโป่งโพธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างเหมายานพาหนะขนส่งหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เลือกตั้งประจำหน่วย หน่วยเลือกตั้งที่ ๕ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง