องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
งานบริการภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
งานกิจกรรมภายใน
 
รายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม อบต.บ้านเพชร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ อบต.บ้านเพชร
การบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service

ติดต่อ - สอบถาม
 

  ชื่อ + นายกิตติศักดิ์ กงเพชร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
   ชื่อ + นายกิตติศักดิ์ กงเพชร
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นายประสาทพร  ประจักษ์เมือง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นางศรินภรณ์ พินิจลึก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นายบัณฑิต ภิลัยวรรณ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นางสาววาสนา  ประทีปเมือง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th
  ชื่อ + นางสาวพรประกาย สร้อยคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-056316
  อีเมล์ +  admin@banpet.go.th

ช่องทางการติดต่อ line: https://line.me/R/ti/g/q7cPp_x-Nz