องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อ
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
 
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
งานบริการภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ
งานกิจกรรมภายใน
 
รายงานการประชุม
ประชาสัมพันธ์กิจการงานสภา
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม อบต.บ้านเพชร
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ประกาศ อบต.บ้านเพชร
การบริหารงานบุคคล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E-Service

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

สถานศึกษา

            มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้

                                  -โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น                        ตั้งอยู่หมู่ที่  3

                                  -โรงเรียนบ้านหนองขาม                           ตั้งอยู่หมู่ที่  4

                                  -โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์                               ตั้งอยู่หมู่ที่  5

                                  -โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม                     ตั้งอยู่หมู่ที่  6

                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   ตั้งอยู่หมู่ที่  5

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ในตำบลบ้านเพชร  มีวัด จำนวน  4  แห่ง  สำนักสงฆ์ 1  แห่ง  ดังนี้

                                - วัดฉิมมานุการาม                      ตั้งอยู่บ้านหนองงูเหลือม        หมู่ที่ 6

                                - วัดโพธิ์ธาราม                            ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์                  หมู่ที่ 5

                                - วัดทองงาม                                ตั้งอยู่บ้านหนองขาม              หมู่ที่ 4

                                - วัดสะพาน                                 ตั้งอยู่ที่บ้านกุดขอนแก่น         หมู่ที่ 3

                                - สำนักสงฆ์                                                ตั้งอยู่บ้านโป่งโพธิ์  หมู่ที่ 5

ด้านสาธารณสุข

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ไม่มีสถานีอนามัย และโรงพยาบาลเนื่องจากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรเป็นองค์กรขนาดเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่ จะใช้บริการจากทางโรงพยาบาลประจำอำเภอภูเขียว หรือสถานีอนามัยบ้านเพชร แต่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลบ้านเพชรภูเขียว