องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562