องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.banpet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับให้กับสตรีหรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาศหรือผู้สูงอายุ ประจำปี 2562


กิจกรรมการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์น้ำ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562